Luxusní povlečení Stella Ateliers

Zboží v košíku: 0

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje STELLA ATELIERS, s.r.o. (dále jako „správce“), Příbram IV, Anenská 348, PSČ 26101, +420 318 638 888, obchod@ateliers-stella.cz  na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:

1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů, historie navštívených stránek, historie nákupů, Historie aktivit v e-mailových kampaních.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Zásady zpracování

2.1. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
2.2. Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
2.3. Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
2.5. Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
2.6. Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

3. Způsoby zpracování osobních údajů

3.1. Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci našeho elektronického systému evidencí a e-shopu stellaateliers.cz.
3.2. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.
3.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
3.4. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

4. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

4.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.
4.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
4.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
4.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
4.5. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu následujících 12 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

5. Účely zpracování

5.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
- vyřízení objednávky.
- vyřízení reklamace.
- uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek
- reakce a zodpovězení Vašich dotazů.
- naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní).
- marketingové a obchodní nabídky správce (rozesílání newsletterů, cílenou nabídku našich služeb a zboží).
- vedení databáze fyzických osob.
- ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

6. Práva a povinnosti subjektu údajů

6.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
6.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
6.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
6.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
6.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
6.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
6.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
6.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
6.8.1. Osobně v sídle společnosti v pracovní době: Po – Pá , 8:00 – 15:00
6.8.2. Emailem: obchod@ateliers-stella.cz 
6.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen)

7. Práva a povinnosti správce

7.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
7.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
7.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
7.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.

8. Oprávněný zájem správce – účely

8.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
8.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce. Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
8.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

9.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
9.2. Subjekt údajů může dle bodu 5.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
9.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

10. Cookies

10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Název

Doba platnosti

Kdo přistupuje ke cookies

Popis

Shlédnuté produkty

30 dnů

Náš web

Poznají mobilní zařízení a zajistí správné zobrazení

Statistiky Google Analytics

360 dnů

Google

Statistiky návštěv webu

Google Adwords

360 dnů

Google

Cílení reklam v reklamní síti Google

Sklik Retargeting

360 dnů

Seznam.cz

Cílení reklam v reklamní síti Seznam

Facebook pixel

360 dnů

Facebook

Cílení reklam v reklamní síti Facebook

11. Platnost

11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 24.5.2018

Předávání osobních údajů Heurece

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

zn: