x

Přihlášení:

Registrace

Soutěžní podmínky „25 let se Stellou v posteli“

- Letní soutěž k výročí 25 let Stella Ateliers

- pro Českou republiku -

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „25 let se Stellou v posteli“ na Instagramu, facebooku a webobých stránkách (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 

Organizátorem soutěže je Stella Ateliers s.r.o.

  • Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané neoficiální stránce Stella Ateliers v rámci sociální sítě Instagram, Luxusní ložní prádlo Stella - Facebook a webových stránkách www.stellaateliers.cz (dále jen soutěž) je společnost Stella Ateliers s.r.o., Anenská 348, 261 01 Příbram IV

IC 629 69 021 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze(dále jen organizátor)

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na www.stellaateliers.cz

I. Termín a místo konání soutěže:

1) Soutěž probíhá v termínu od 1. 8. 2021 00:00:00 hod. do 30.9. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím sociální sítě Instagram, Facebook a současně s pomocí webové stránky www.stellaateliers.cz konkrétně na oficiálním profilu:

https://www.facebook.com/stellaateliers

https://www.instagram.com/stellaateliers/ (dále také jako „soutěžní profil“).

II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České republiky, která má od okamžiku registrace do soutěže, a dále nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Instagram, splňující podmínky sociální sítě Instagram, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

4) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

III. Účast v soutěži:

1) Do soutěže se zájemce zapojí tak, že: 

I. se přihlásí do svého instagramového nebo facebookového profilu;

II. navštíví soutěžní profil (oficiální profil Stella Ateliers: 

https://www.facebook.com/stellaateliers

https://www.instagram.com/stellaateliers/ a začne jej sledovat a sleduje jej po celý termín trvání soutěže až do vyhodnocení;

III. zachytí okamžik, kdy na soutěžním profilu bude v rámci soutěžního postu umístěna fotografie vyzývající k účasti v soutěži (dále jen „soutěžní fotografie“) a obsahující soutěžní podmínky „Vyfoťte svůj život se Stellou.“ (dále jen „soutěžní podmínky“);

IV. prostřednictvím svého emailu, zpráv na sociálních sítích, v komentářích pod soutěžní příspěvkem nebo na instagramovém profilu zveřejní fotografii obsahující hashtag #stella25 nebo na fotce označí  @stellaateliers v případně instagramu nebo @povlecenistella na facebooku v komentáři soutěžního příspěvku  (dále jen „soutěžní podmínky“) 

Zveřejněním soutěžní fotografie zájemce souhlasí s těmito pravidly soutěže, zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že je starší 16 let a uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VI. těchto pravidel a současně také oprávnění k užitím soutěžního díla -(pod)licenci dle čl. VIII. úplných pravidel soutěže.

Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání fotografie splňující veškeré podmínky soutěže na soutěžní profil (dále jen „registrace“). 

2) Soutěžní fotografie nahraná soutěžícím do soutěže musí zejména splňovat následující náležitosti:

i. musí odpovídat tématu uvedenému v zadání

ii. musí být nahrána pouze v době termínu soutěže.

3) Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie zaslané do soutěže mimo dobu konání soutěže, nebo soutěžní fotografie vytvořené na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani soutěžní fotografie, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či právní předpisy k ochraně duševního vlastnictví.

4) Soutěžní fotografie vytvořené v rozporu s těmito pravidly nebo pravidla jakýmkoliv způsobem obcházející budou organizátorem, se souhlasem pořadatele, ze soutěže vyřazeny bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Rozhodnout, zda soutěžní fotografie a účast soutěžícího splňují tato pravidla je oprávněn toliko pořadatel.

5) Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze jednou a s jedním autentickým profilem na sociální síti Instagram, splňujícím podmínky sociální sítě Instagram. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškerá jím do soutěže registrovaná soutěžní díla) ze soutěže bez náhrady vyřazen.

6) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní fotografie na osobní profil, či funkčnost soutěžního profilu.

IV. Určení výherců hlavní a vedlejší výhry:

1) Všichni, kteří se zúčastní soutěže budou zařazeni do finále o hlavní výhru. Oznámení budou formou zveřejnění na Instagramovém a Facebook profilu Stella Ateliers v Instastories. Vybraní finalisté obdrží výhru a a tři z nich hlavní výhru. Finalisté vyzveme k zaslání vítězné fotografie na uvedený email a poté zveřejníme na webu www.stellaateliers.cz , kde proběhne finální část soutěže hlasováním. Soutěžícími budou finalisté – majitelé vložených fotografií a také všichni, kdo budou hlasovat.

2) Tři vítězné fotografie soutěže budou vybrané dle počtu hlasů. V případě shody počtu hlasů rozhoduje o výherci po ukončení soutěže porota. Výherce musí splňovat veškeré soutěžní podmínky.  Další výherce bude taktéž vybrán porotou dle náhodného výběru – porota bude vybírat ze všech soutěžících, kteří dali hlas nějaké ze soutěžních fotografií.

4) Výběr dalších tří vítězů, kteří hlasovali proběhne za účasti organizátora soutěže, a to do 5 pracovních dní od ukončení soutěže. 

5) Rozhodnout, zda soutěžní fotografie splňuje podmínky soutěže, je oprávněn určit výhradně pořadatel soutěže. Takto určené fotografie se považují za fotografie řádně do soutěže zařazené.

6) Vybraní výherci  budou o své výhře informováni organizátorem soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže, a to prostřednictvím instagramového nebo facebook účtu, se kterým se do soutěže zapojil (tedy, prostřednictvím kterého nahrál své soutěžní dílo) nebo prostřednictvím e-mailové adresy (v případě soutěžících, kteří hlasovali pro fotografie). V rámci výherní zprávy bude vybraný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vybraný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

7) Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn., nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

8) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, PPL nebo Zásilkovny (dle domluvy), s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v odpovědi na výherní zprávu, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

9) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu hlavní výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně předali stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován a současně splnil veškeré navazující podmínky stanovené pravidly) dříve.

10) Nepodaří-li se vybranému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

11) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhry v soutěži:

1) V soutěži se hraje o tyto hlavní výhry: 

6x Luxusní povlečení Stella Ateliers pro dvoulůžko (hlavní výhra) 
19x Luxusní prostěradlo Estella pro 
Do soutěže je vloženo 25 cen (výher).
Každý oprávněný výherce získá 1 cenu (výhru).

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

– Správcem je pořadatel;

– Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;

– Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;

– Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“);

– Rozsah údajů: údaje z instagramového profilu soutěžícího (jméno a příjmení, příp. přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, adresa) dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, soutěžní odpověď, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 16 let, 

– více informací o zpracování, příjemci a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  

2) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  

VII. Soutěžní fotografie - licence:

1) Soutěžní fotografie nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

2) Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové fotografie, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.

 

3) Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní fotografie, které:

• neodpovídají tématu uvedenému v zadání;

• nejsou relevantní ve vztahu k soutěžní otázce;

• vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;

• nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;

• zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;

• obsahují náboženský nebo politický podtext;

• mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;

• zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

4) Nahráním soutěžní fotografie do soutěže (tzn. na sociální síť Instagram a Facebook) soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn dílo soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce stellaateliers.cz , oficiální Facebook stránce Luxusní povlečení Stella @povlecenistella či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním díla do soutěže. 

Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za svá díla (soutěžní odpovědi), a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

VIII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, aj.

4) Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit, anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude realizována formou písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách Stellaateliers.cz

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram ani sociální síti Facebook a není s těmito subjekty nijak spojena. Instagram neodpovídá za tuto soutěž. Veškeré dotazy, připomínky, nároky či stížnosti ohledně soutěže je třeba adresovat pořadateli či organizátorovi, a nikoli vlastníkovi, provozovateli nebo správci sociálních sítí Instagram či Facebook. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram a Facebook.

8) Zapojením do soutěže berou zájemci/soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Instagram a Facebook, resp. že společnosti Facebook a Instagram jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.